โรงพยาบาลกงหรา

         - กลุ่มโรคระบาดที่มีการติดต่อ (Gastroenteritis, ไข้เลือดออก )
         - กลุ่มโรคมารดาและทารก (Teenage pregnancy, Anemia, Neonatal sepsis )
         - กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ (Pneumonia, Bronchitis,  Common cold)
    O ปัญหาสุขภาพที่เป็นโอกาสพัฒนา:
         โรคที่เป็นโอกาสพัฒนาหรือมีข้อจำกัดในการให้บริการ  ได้แก่  MI, Stroke, trauma, Appendicitis, High risk pregnancy
    O โรคที่มีข้อจำกัดในการให้บริการ / ต้องส่งต่อ:
         OPD ; Brest Mass, Psychosis, Swelling mass and lump ,Dermatitis, Anxiety
         IPD ; Respiratory failure, MPVB, CKD, Abdominal pain, Appendicitis
         ER ; Appendix, Stroke , Fracture, Wound, Abortion
         LR ; Prolong  labor (First, Second stage of labor), Thick maconium และ PPH
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
    O ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ:
       1. การพัฒนาระบบงานสำคัญ
           - การบริหารความเสี่ยง ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบ
           - พัฒนาระบบสารสนเทศ
           - การเชื่อมโยงระบบของแต่ละหน่วยงานและทีมคร่อมสายงาน
           - ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านภูมิสถาปัตย์และความปลอดภัย
           - ด้านอาคารสถานที่
       2. เสถียรภาพทางด้านการเงิน
       3. การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย และการธำรงรักษาบุคลากรวิชาชีพสำคัญให้คงอยู่กับองค์กร
       4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเสริมพลังในชุมชน การสร้างเครือข่ายในชุมชน
    O การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมภายนอก / นโยบาย:
                  - นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข : นโยบาย รพ.สต. ทำให้โรงพยาบาลต้องสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มขึ้น เพื่อจัดบริการให้ได้ตามมาตรฐาน
                  - นโยบายของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต้องการให้โรงพยาบาลพัฒนาคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน HA
                  - แนวทางการจัดสรรงบประมาณของ สปสช.
                  - นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้สะดวกแต่ในขณะเดียวกันเป็นสาเหตุให้ประชาชนขาดการพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพมากขึ้น
                  - นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (P4P)
                  - การเข้าสู่ AEC เช่น โรคที่เกิดจากแรงงานต่างด้าว
    O ปัญหาสำคัญที่โรงพยาบาลพยายามแก้ไข :
  
                  ด้านบุคลากร 
                   - ขาดแคลนอัตรากำลังบุคลากรสายวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักรังสีการแพทย์ นักโภชนากรแก้ไขโดยการรับย้าย ให้ทุนนักเรียน ให้บุคลากรอื่นปฏิบัติแทน เป็นต้น