Free Web Template

2. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร

O ระบบกำกับดูแลองค์กร (governance system): โรงพยาบาลกงหรามีการกำกับดูแลโดยองค์กรภายนอก คือ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง โดยมีการติดตามงานจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 6 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ปีละ 2 ครั้ง ส่วนการกำกับดูแลโดยองค์กรภายใน เช่น คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงพยาบาล , คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยบริการในเครือข่ายบริการสุขภาพ
O ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ
- กลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่สำคัญและความต้องการ : โรงพยาบาลกงหรา แบ่งกลุ่มผู้ป่วย/ผู้รับบริการที่สำคัญตามประเภทของช่องทางการเข้ารับบริการ ดังนี้
1) ผู้ป่วยนอก แบ่งเป็น
1.1 กลุ่มทั่วไป (ความต้องการสำคัญ คือ ได้รับบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย การวินิจฉัยที่ถูกต้อง ได้รับการตรวจตามลำดับก่อนหลัง ได้รับผลการตรวจรักษาที่เข้าใจ ได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเอง/ญาติ)
1.2 กลุ่มคลินิกเฉพาะโรค (ความต้องการสำคัญ คือ ได้รับบริการที่รวดเร็ว การดูแลอย่างต่อเนื่อง รับทราบข้อมูลสภาวะสุขภาพ)
2) ผู้ป่วยใน (ความต้องการสำคัญ คือ ได้รับบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย การวินิจฉัยที่ถูกต้อง หายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็ว รับทราบข้อมูลการรักษาอย่างต่อเนื่อง ให้บริการที่เป็นกันเอง มีสิ่งอำนวยความสะดวก)
3) ผู้ป่วยฉุกเฉิน (ความต้องการสำคัญ คือ ได้รับบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย รับการตรวจจากแพทย์ ได้รับผลการตรวจรักษาที่เข้าใจ บุคลากรเก่งและให้บริการดี)
4) ผู้รับบริการปฐมภูมิและชุมชน (ความต้องการสำคัญ คือ บริการใกล้บ้าน การดูแลอย่างต่อเนื่อง รับทราบข้อมูลสภาวะสุขภาพ ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ทันเวลา)
- กลุ่มผู้รับผลงานอื่นๆ และความต้องการ:
1. ญาติ ความต้องการ ได้แก่ พูดเพราะๆ แพทย์ออกตรวจเร็ว ไม่ต้องรอนาน ให้บริการดี
2. เครือข่ายสุขภาพในเขต เช่น รพ.สต.,อสม. ความต้องการ ได้แก่ มีการสนับสนุนทรัพยากรด้านวัสดุ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ งบประมาณ ความรู้ด้านวิชาการ การให้คำปรึกษาและการติดตามนิเทศงาน
3. ชุมชน (ประชากรในอำเภอกงหรา, นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม) ความต้องการ ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลด้านสุขภาพ การเข้าถึงบริการที่ง่ายและสิทธิการรักษาพยาบาล การช่วยเหลือกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ
- กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ และความต้องการ :
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบต., อปท. ความต้องการ ได้แก่ ความร่วมมือในกิจกรรม โครงการต่างๆ การประสานงานที่ดีและการสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ
2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น อำเภอ สถานีตำรวจ ธนาคาร ไปรษณีย์ ความต้องการ ได้แก่ ความร่วมมือการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสารเสพติด/ชันสูตรศพ