Free Web Template

 

ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ

  

- ผู้ส่งมอบที่สำคัญ:

  

            ผู้ส่งมอบที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบ

บริษัทจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
วัสดุการแพทย์  องค์การเภสัชกรรม

ยาและเวชภัณฑ์,วัสดุการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานทันเวลา

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ศูนย์ LAB สงขลา

ผลตรวจชันสูตรถูกต้อง ทันเวลา

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ สงขลา

ผลการสอบเทียบเครื่องมือ
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล

  

- คู่ความร่วมมือที่สำคัญและบทบาท:

  

คู่ความร่วมมือ

บทบาท

โรงพยาบาลพัทลุง

รับการส่งต่อผู้ป่วย

รพ.สต.

ร่วมจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสภาพครอบคลุม 4  มิติในระดับปฐมภูมิ

เครือข่ายส่งต่อ (รพ.หาดใหญ่, รพ.มอ., ศูนย์โรคผิวหนัง, รพ.จิตเวชสงขลา)

รับการส่งต่อผู้ป่วย

  

  

O บริการที่มีการจ้างเหมาจากภายนอก:
   - เช่าและติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
   - การกำจัดขยะติดเชื้อ โดยบริษัทสยามกรีนเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร อัตรากิโลกรัมละ 19 บาท โดยบริษัทมารับสัปดาห์ละ 2 ครั้ง (วันอังคารและพฤหัสบดี)
   - บริการจ้างเหมากำจัดปลวก
   - อาหารสำหรับผู้ป่วย จ้างเหมาบุคคลภายนอก
   - จ้างเหมาดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และครุภัณฑ์จะให้บริษัทผู้ขายดูแลหลังการขายตามสัญญาอย่างน้อย 1 ปี
O การมีพันธะสัญญาในการให้บริการ:
   - ประกันสังคมเครือข่ายโรงพยาบาลพัทลุง
   - โครงการจัดตั้งหน่วยบริการสุขภาพ
   - บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและบริษัทประกันรถอื่นๆ
O การฝึกอบรมหรือเป็นสถาบันสมทบในการฝึกอบรม: โรงพยาบาลกงหราเป็นแหล่งฝึกงานของนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาและหลักสูตรต่างๆ ดังนี้
   - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
   - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
   - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง
   - พยาบาลหลักสูตรเวชปฏิบัติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา
   - พยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา