Free Web Template

3. สถาบันการศึกษา ความต้องการ ได้แก่ เป็นแหล่งฝึกงานที่มีคุณภาพ การได้รับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน การติดตามประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเป็นแหล่งความรู้ด้านวิชาการ
                 4. สปสช.ความต้องการ ได้แก่ การรายงานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา บริการที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
                 5. กรมบัญชีกลาง ความต้องการ ได้แก่ ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
                 6. บริษัทประกันภัยและสำนักงานประกันสังคม ความต้องการ ได้แก่ หลักฐานที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา