Free Web Template

ด้านระบบ
       - พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
       - เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการความเสี่ยงและความปลอดภัย
       - ระบบการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ
   O ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ:
       - ผู้นำระดับสูงและเจ้าหน้าที่มีความมุ่งมั่น
       - การให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง สาขาการจัดฟัน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
    (1) พันธกิจ
1.  ให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน
2.  มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
3.  สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
    (2) วิสัยทัศน์
            “ เราจะเป็นโรงพยาบาลที่มีระบบบริการดี มีมาตรฐาน และเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยในจังหวัดพัทลุง ภายในปี 2561 ”
    (3) เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
1.  ผู้รับบริการได้รับบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐานครอบคลุมสี่มิติ
2.  ผู้รับบริการพึงพอใจ
3.  ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ
            4.  ระบบงานสำคัญมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเอื้อต่อการทำงานและสร้างเสริมสุขภาพ
            5.  บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาพดีและมีความสุข
    (4) กลยุทธ์
1.  ส่งเสริมการทำงานเชิงรุก
2.  สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.  เพิ่มศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมของบุคลากร
4.  พัฒนาคุณภาพบริการ
5.  พัฒนาระบบงานสำคัญให้มีประสิทธิภาพ
6.  ขยายเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบ
     (5) เข็มมุ่ง
1. พัฒนาศักยภาพการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยในจังหวัดพัทลุง
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญ ( กลุ่มโรคเรื้อรัง , กลุ่มโรคอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน , กลุ่มโรคระบาดที่มีการติดต่อ , กลุ่มโรคมารดาและทารก และกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ )
            3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่และชุมชนในเขตอำเภอกงหรา
            4. พัฒนาระบบงานสำคัญให้มีประสิทธิภาพ ( การบริหารความเสี่ยง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิสถาปัตย์และความปลอดภัย ระบบการเงินและการบัญชี )