โรงพยาบาลกงหรา

ตารางที่ 11
สรุปผลการให้บริการผู้ป่วยในของโรงพยาบาลกงหราปีงบประมาณ 2557- 2560(ตค.-มิ.ย.60 )

กิจกรรม

หน่วย

ปีงบประมาณ

2557

2558

2559

2560 (ต.ค.-มิ.ย.60)

  จำนวนผู้ป่วยใน

คน

2,415

2,127

2,163

2,200

  รวมวันนอนอยู่โรงพยาบาล

วัน

5,914

4,784

4,773

4,645

  จำนวนเตียง

เตียง

30

30

30

30

  จำนวนวันเฉลี่ยผู้ป่วยในต่อคน

วัน

2.45

2.45

2.21

2.11

  อัตราการครองเตียง

%

54.00

43.69

43.59

56.72

ที่มา: รายงานกิจกรรมสาธารณสุขข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตารางที่ 12
แสดงผลการให้บริการผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยในของ รพ.กงหรา/รพ.สต. ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. - มิ.ย. 60) จำแนกรายเดือน

เดือน

ผู้ป่วยนอกของ รพ.

ผู้ป่วยนอกที่ รพ.สต.

ผู้ป่วยในทั้งหมด

คนใหม่ในปี

(คน)

มาสถานบริการ

(ครั้ง)

คนใหม่ในปี

(คน)

มาสถานบริการ

(ครั้ง)

จำหน่ายในเดือน

(คน)

รวมวันนอน

(วัน)

ต.ค.59

900

6,080

1,617

7,091

271

669

พ.ย.59

811

6,369

1,618

8,268

236

525

ธ.ค.59

739

6,162

2,313

12,108

325

678

ม.ค.60

4,451

6,875

7,742

16,642

230

455

ก.พ.60

3,163

8,066

3,610

13,335

228

456

มี.ค.60

1,822

6,338

2,858

13,296

264

501

เม.ย.60

1,127

5,075

1,413

8,058

181

392

พ.ค.60

1,345

6,838

1,394

7,071

242

501

มิ.ย.60

1,110

5,773

1,346

8,130

223

468

รวม

15,468

57,576

23,911

93,999

2,200

4,645

ที่มา: รายงานกิจกรรมสาธารณสุขข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ตารางที่ 13
แสดงจำนวนผู้ป่วยในของโรงพยาบาลกงหรา จำแนกตามกลุ่มสาเหตุการป่วย 75 กลุ่มโรค (รง.505) 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ต.ค.-มิ.ย.60)

อันดับ

กลุ่มโรค/อาการ

ปีงบฯ 2558

ปีงบฯ 2559

ปีงบฯ 2560

จำนวน

อัตรา

(ต่อแสน)

จำนวน

อัตรา

(ต่อแสน)

จำนวน

อัตรา

(ต่อแสน)

1

Hypertensive diseasea

201

545.84

321

890.48

369

1,023.64

2

Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory finding

270

733.22

262

726.81

365

1,012.54

3

Other intestinal infectious diseases

197

534.98

200

554.82

267

740.68

4

Other infectious and parasitic diseases

131

355.75

168

466.05

245

679.65

5

Pneumonia.

 

179

486.10

107

296.83

198

549.27

6

Diabetes mellitus

 

138

374.76

163

452.17

181

502.11

7

Complication of pregnancy, labor, delivery, puerperium

245

665.33

154

427.21

146

405.02

8

Other heart diseases

 

102

276.99

136

377.27

139

385.60

9

Other diseases of the digestive system

155

420.92

118

327.34

132

366.18

10

Chronic lower respiratory diseases

132

358.46

147

407.79

130

360.63

ตารางที่ 14
แสดงจำนวนและอัตราป่วยด้วยโรคที่ต้องรายงาน 10 อันดับ เปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง

โรค/อาการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

จำนวน

อัตราต่อแสนประชากร

จำนวน

อัตราต่อแสนประชากร

จำนวน

อัตราต่อแสนประชากร

1. Diarrhoea

1,190

3,472.63

856

2,278.78

978

2,717

2. Pyrexia

225

656.59

286

761.37

313

870

3. D.H.F,Total

 30

87.55

 14

37.27

213

592

4. H.conjunctivitis

609

1,777.17

200

532.42

191

531

5. Pneumonia

210

612.82

129

343.41

149

414

6. Influenza

  52

151.75

 38

101.16

44

122

7. Chickenpox

 84

245.13

 32

85.19

40

111

8. Hand,foot  mouth

29

84.63

41

109.15

36

100

9. Mumps

 9

26.26

  6

15.97

10

28

10.FoodPoisoning

 11

32.10

 20

53.24

8

22

ที่มา: งานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกงหรา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559