โรงพยาบาลกงหรา
2. สภาพทางภูมิศาสตร์

อำเภอกงหรา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาลักษณะคล้ายกระทะ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่า ร้อยละ 40 ที่ราบธรรมดา ร้อยละ 40 และที่ราบลุ่ม ร้อยละ 20 ด้านทิศตะวันตกของอำเภอ คือ เทือกเขาบรรทัด อันเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ำสายที่สำคัญในจังหวัดพัทลุง เช่น คลองหวะหลัง คลองทรายขาว คลองหลักสาม คลองบ้านพูด และมีน้ำตก อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง เช่น น้ำตกไพรวัลย์ น้ำตกมโนราห์ น้ำตกนกรำ น้ำตกโตนแพรทอง น้ำตกวังตอ ฯลฯ สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา และทำสวนยาง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ อันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอกงหรา สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกเกือบทั้งปี

 

3.     เขตการปกครอง

การปกครองของอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 ตำบล มีหมู่บ้านจำนวน 45 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนทั้งหมด 9,133 หลังคาเรือน ประชากร 36,048 คน เพศชาย 17,813 คน เพศหญิง 18,235 คน โดยมีจำนวนประชากร เฉลี่ย 3.9 คนต่อหนึ่งครัวเรือน ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนหมู่บ้าน และประชากรอำเภอกงหรา
จำแนกรายตำบลเปรียบเทียบข้อมูลจากการสำรวจ และข้อมูลจากทะเบียนราษฏร์

 

ตำบล

จำนวน

หมู่บ้าน

จากการสำรวจ

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร

จำนวนประชากร

เฉลี่ยต่อหลังคาเรือน

ชาย

หญิง

รวม

กงหรา

7

1,183

2,222

2,172

4,394

3.7

ชะรัด

9

1,703

3,417

3,519

6,936

4.1

คลองเฉลิม

14

3,358

7,098

7,199

14,297

4.2

คลองทรายขาว

8

1,550

2,980

3,062

6,042

3.9

สมหวัง

7

1,339

2,096

2,283

4,379

3.2

รวม

45

9,133

17,813

18,235

36,048

3.9