โรงพยาบาลกงหรา

5. การคมนาคม
ปัจจุบันการคมนาคมของอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีความสะดวก สามารถใช้คมนาคมได้ทั้งปี ถนนสายหลักของอำเภอกงหรา ซึ่งลาดยางแล้ว 6 สาย คือ

1. สายคลองหมวย - กงหรา - แม่ขรี จากกิ่งอำเภอศรีนครินทร์ผ่านตำบลกงหรา ตำบลคลองทรายขาว ตำบลคลองเฉลิม - อำเภอตะโหมด
2. สายกงหรา - หัวถนนท่านช่วย จากอำเภอกงหราผ่านตำบลคลองเฉลิม ตำบลชะรัด ตำบลสมหวัง - อำเภอเมืองพัทลุง
3. สายกงหรา - บ้านนาโหนด จากอำเภอกงหราผ่านตำบลคลองเฉลิม ตำบลชะรัด ตำบลนาโหนด - อำเภอเมืองพัทลุง
4. สายกงหรา - บ้านปลวกล่อน จากอำเภอกงหราผ่านตำบลคลองเฉลิม ตำบลชะรัด ตำบลสมหวัง - อำเภอเมืองพัทลุง
5. สายบ้านพูด - กม.42 จากอำเภอกงหราผ่านตำบลคลองเฉลิม - เขาชัยสน
6. สายป่าแก่ - ควนหมอนทอง จากอำเภอกงหราผ่านตำบลคลองเฉลิม - อำเภอเขาชัยสน

6. สถานที่ท่องเที่ยว
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่เป็นธรรมชาติ และมีชื่อเสียง ดังนี้
1. น้ำตกไพรวัลย์
เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ มีความงดงามตามธรรมชาติ มีทางถนนลาดยางถึงบริเวณน้ำตก มีร้านจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มไว้บริการ และมีเรือนพักรับรองของกรมป่าไม้ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว ห่างจากอำเภอกงหรา 8 กม.
2. น้ำตกหนานสูง
เป็นน้ำตกที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสภาพสูงชัน ธรรมชาติสวยงาม ห่างจากอำเภอกงหรา 5 กม. ต้องเดินเท้าก่อนถึงตัวน้ำตก
3. น้ำตกมโนราห์
เป็นน้ำตกที่มีตำนานเล่าว่า นางมโนราห์เล่นน้ำ เป็นน้ำตกที่ยังคงสภาพธรรมชาติงดงาม เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อน พักแรม และศึกษาชมสภาพธรรมชาติป่าไม้ ขุนเขา ทะเลหมอก มีค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่า ห่างจากอำเภอกงหรา 3 กม. ทางเข้าสะดวกสบาย
4. น้ำตกนกรำ
เป็นน้ำตกที่เป็นแหล่งน้ำสวยงาม เหมาะสำหรับการว่ายน้ำ อาบน้ำ
มีหลายชั้นสลับกัน ทางเดินบันไดหินก่อ 250 เมตร ห่างจากอำเภอ 1 กม.
5. สวนทะเลหมอก
เป็นแหล่งทะเลหมอกยามเช้า ชมทิวเขาสลับซับซ้อน เป็นค่ายพักแรม
ชมและศึกษาสภาพธรรมชาติ มีศาลาที่พักชมวิว มีค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่า อยู่ในเขตน้ำตกมโนราห์ ห่างกันราว 100 เมตร
6. กงหราฮิลล์ไซต์ เ
ป็นเนินเขาชมบรรยากาศเมืองกงหรา มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน ป่าไม้ ทะเลหมอก และภูมิทัศน์รอบเมืองกงหรา เป็นการทดสอบสภาพร่างกาย ทางขึ้นเป็นบันไดหินก่อ 159 ชั้น บนเนินเขามีศาลาเป็นจุดชมวิว ห่างจากอำเภอกงหรา 500 เมตร
7. พรุนาแด้
เป็นอ่างเก็บน้ำ มีพื้นที่ 149 ไร่ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีนกน้ำมาพักอาศัยตามฤดูกาล มีศาลาที่พักชมวิว และศาลากลางน้ำ ทางเข้า 3 กม. จากถนนท่านช่วย กม.ที่ 11
8. พรุโต๊ะเด็ม
เป็นอ่างเก็บน้ำ มีพื้นที่ 64 ไร่ เป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ มีศาลาที่พักชมวิว สีพื้นน้ำสะท้อนสีเขียวอ่อนสวยงาม ทางเข้าสะดวกสบาย ประมาณ 500 เมตร จากแนวถนนสายกงหรา - หัวถนนท่านช่วย

7. ข้อมูลประชากร
จำนวนประชากรอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จากการสำรวจ ณ 1 กรกฎาคม 2559 มีประชากรทั้งหมด 36,048 คน เป็นเพศชาย 17,813 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40 และเพศหญิง 18,235 คน คิดเป็นร้อยละ 50.59 โดยมีประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 - 59 ปี) จำนวน 23,632 คน คิดเป็นร้อยละ 65.55 ประชากรวัยพึ่งพิง (อายุ 0 - 14 ปี) จำนวน 7,503 คน คิดเป็นร้อยละ 20.81 และประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 - 80+ ปี) จำนวน 4,913 คน คิดเป็นร้อยละ 13.63 ดังตารางที่ 4

กลุ่มอายุ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

คน

ร้อยละ

0 - 4

1,222

3.39

1,096

3.04

2,318

6.43

5 - 9

1,328

3.68

1,288

3.57

2,616

7.26

10 - 14

1,341

3.72

1,228

3.41

2,569

7.13

15 - 19

1,438

3.99

1,358

3.77

2,796

7.76

20 - 24

1,582

4.39

1,406

3.90

2,988

8.29

25 - 29

1,367

3.79

1,482

4.11

2,849

7.90

30 - 34

1,481

4.11

1,554

4.31

3,035

8.42

35 - 39

1,520

4.22

1,395

3.87

2,915

8.09

40 - 44

1,281

3.55

1,370

3.80

2,651

7.35

45 - 49

1,251

3.47

1,248

3.46

2,499

6.93

50 - 54

1,001

2.78

1,123

3.12

2,124

5.89

55 - 59

854

2.37

921

2.55

1,775

4.92

60 - 64

642

1.78

786

2.18

1,428

3.96

65 - 69

500

1.39

661

1.83

1,161

3.22

70 - 74

368

1.02

454

1.26

822

2.28

75+

279

0.77

318

0.88

597

1.66

80+

356

0.99

549

1.52

905

2.51

รวม

17,813

49.41

18,235

50.59

36,048

100.00

 

ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559