โรงพยาบาลกงหรา
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและอัตราบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อประชากร อ.กงหรา ปี 2560

ตำแหน่ง

จำนวน

ที่ควรมี

กรอบอัตรากำลัง

(80% ของจำนวนที่ควรมี)

ลูกจ้าง

ชั่วคราว

(มีจริง)

รวม

ขาด/เกิน

กรอบ

(รวม)

ขรก.

(มีจริง)

พรก.

(มีจริง)

พกส.

(มีจริง)

1

แพทย์

6.44

5

4

 

 

 

4

-1

2

ทันตแพทย์

5.84

5

3

 

 

 

3

-2

3

เภสัชกร

3.61

3

6

 

 

 

6

+3

4

พยาบาลวิชาชีพ

40

32

34

 

2

3

39

+7

5

นักเทคนิคการแพทย์

2.10

2

2

1

 

 

3

+1

6

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

 

 

 

 

 

0

0

7

นักกายภาพบำบัด

3.30

3

-

1

1

-

2

-1

8

นักรังสีการแพทย์

2.20

2

-

-

-

-

0

-2

9

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

-

-

-

-

-

-

0

0

10

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

3.93

3

1

-

1

-

2

-1

11

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

2.57

2

2

-

2

-

4

+2

12

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

2.20

2

1

-

-

-

1

-1

13

นักจิตวิทยาคลินิก

1.00

1

-

-

-

-

0

-1

14

นักเวชศาสตร์

การสื่อความหมาย

-

-

-

-

-

-

0

0

15

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 

-

 

 

 

 

0

0

16

นักกายอุปกรณ์

 

-

 

 

 

 

0

0

17

นักกิจกรรมบำบัด

 

-

 

 

 

 

0

0

18

นักโภชนาการ

 

-

 

 

 

 

0

0

19

นักสังคมสงเคราะห์

 

-

 

 

 

 

0

0

20

แพทย์แผนไทย

3.00

2

 

 

1

 

1

-1

21

เจ้าพนักงานเวชสถิติ

1.00

1

 

 

1

 

1

0

22

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 

-

 

 

 

 

0

-1

23

เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)

2.00

2

 

 

1

 

1

-1

24

นวก./จพ.สาธารณสุข

2.54

2

3

 

3

1

7

+3

รวม

81.73

67

56

2

12

4

74

 

ที่มา: โรงพยาบาลกงหรา ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2560 : คำนวณจากประชากรกลาง ปี 2559

สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอกงหรา เมื่อคิดตามอัตราส่วนต่อประชากรที่รับผิดชอบตามกรอบอัตรากำลัง (FTE) พบว่า ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข มีเพียงพอ

สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจำ รพ.สต. ซึ่ง รพ.สต.บ้านพูด มีการรับผิดชอบประชากรของเจ้าหน้าที่มากที่สุด (1 : 991) น้อยที่สุด คือ PCU รพ.กงหรา (1 : 381) โดยมีค่าเฉลี่ย การรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ต่อประชากรทั้งหมด เท่ากับ 1 : 680 ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงจำนวนการรับผิดชอบประชากรของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

สถานบริการ

จำนวน จนท.ที่ปฏิบัติงานจริง

จำนวน

หมู่บ้าน

จำนวน

หลังคา

เรือน

ประชากร

อัตราการรับผิดชอบ ปชช.ต่อ จนท.

ชาย

หญิง

รวม

รพ.สต.บ้านพูด

6

6

1,318

2,948

3,000

5,948

1:991

รพ.สต.บ้านคู

7

5

1,256

2,726

2,766

5,492

1:784

รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ

4

3

784

1,424

1,433

2,857

1:714

รพ.สต.บ้านชะรัด

6

6

1,085

2,406

2,463

4,869

1:811

รพ.สต.บ้านพังกิ่ง

4

6

834

1,406

1,519

2,925

1:731

รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง

4

3

618

1,011

1,056

2,067

1:516

รพ.สต.บ้านหวัง

4

2

505

690

764

1,454

1:363

รพ.สต.กงหราใหม่

6

7

1,183

2,222

2,172

4,394

1:732

รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ

4

3

610

1,472

1,522

2,994

1:748

  PCU รพ.กงหรา

8

5

940

1,508

1,540

3,048

1:381

รวมทั้งหมด

53

45

9,133

17,813

18,235

36,048

1:680

ที่มา: ข้อมูลประชากรจากการสำรวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559