โรงพยาบาลกงหรา

เมื่อพิจารณาการกระจายของประชากรตามกลุ่มอายุและเพศ พบว่า แผนภาพปิระมิด ประชากรของอำเภอกงหรา เป็นรูประฆังคว่ำ ฐานแคบลง ซึ่งหมายความว่า อัตราส่วนการพึ่งพิงสูง ส่วนอัตราเกิด มีแนวโน้มลดลง ดังภาพที่ 2

แผนภาพที่ 2
แผนภาพปิระมิดประชากรของอำเภอกงหรา จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี 2560

 

ตารางที่ 5
แสดงข้อมูลสถิติชีพ ปี พ.ศ. 2557 - 2560 (ต.ค. - มิ.ย. 60)

ปีงบประมาณ

จำนวนการเกิด

อัตราเกิด

จำนวน

การตาย

อัตราตาย

อัตราเพิ่ม

2557

315

8.55

147

3.99

0.45

2558

325

8.83

125

3.39

0.54

2559

318

8.82

137

3.80

0.50

2560 (ต.ค. - มิ.ย.60)

256

7.10

141

3.91

0.31

ที่มา: จากสรุปรายงานกิจกรรมสาธารณสุข

กลุ่มโรค/สาเหตุ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

(ต.ค. - มิ.ย. 60)

จำนวน(ราย)

อัตราต่อแสน ปชก.

จำนวน(ราย)

อัตราต่อแสน ปชก.

จำนวน(ราย)

อัตราต่อแสน ปชก.

จำนวน(ราย)

อัตราต่อแสน ปชก.

1.ความดันโลหิตสูง

52

141.21

53

143.93

37

185.86

8

22.19

2.เบาหวาน

18

48.88

22

59.74

20

55.48

4

11.10

3.วัณโรค

2

5.43

4

10.86

13

36.06

3

8.32

4.หัวใจ

9

24.44

16

43.45

6

16.64

10

27.74

5.อุบัติเหตุ

11

29.87

13

35.30

8

22.19

9

24.97

6.ฆ่าตัวตาย

6

16.29

2

5.43

1

2.77

4

11.10

ข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่อเนื่อง รพ.กงหรา

1. ผู้สูงอายุ - ติดเตียง จำนวน 0 คน - ติดบ้าน จำนวน 8 คน

2. ผู้พิการที่ต้องได้รับการดูแล จำนวน 142 คน

3. ผู้ป่วย Palliative care จำนวน 8 คน

ข้อมูลทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข

- โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง 1 แห่ง

- รพ.สต. 9 แห่ง - PCU ในโรงพยาบาล 1 แห่ง

- สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียน 6 แห่ง

สำหรับบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภาครัฐ/เอกชนของอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เมื่อคิดตามอัตราส่วนต่อประชากรที่รับผิดชอบตาม FTE พบว่า แพทย์ ทันตแพทย์ยังไม่เพียงพอ ส่วนเภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพมีเพียงพอ ดังตารางที่ 7