โรงพยาบาลกงหรา
4. การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การศึกษา

อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีโรงเรียนทุกสังกัด จำนวน 27 โรงเรียน เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนสังกัดเอกชน (ปอเหนาะ) จำนวน 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 22 ศูนย์ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2
แสดงจำนวนสถานศึกษาสังกัดต่างๆ ในอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปี 2560

ตำบล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์)

โรงเรียน

สังกัด สพฐ.

สังกัดกรมสามัญศึกษา

สังกัดเอกชน

รวม

กงหรา

1

3

0

0

3

ชะรัด

6

3

0

0

3

คลองเฉลิม

9

5

0

6

11

คลองทรายขาว

5

3

1

3

7

สมหวัง

1

2

1

0

3

รวม

22

16

2

9

27

ที่มา: ข้อมูลจากการสำรวจ 1 กรกฎาคม 2559

ศาสนสถาน และการนับถือศาสนา
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง มีวัด ทั้งหมด 9 วัด มัสยิด 42 แห่ง ประชากรนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 50.69 ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 49.31 ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนศาสนสถาน และการนับถือศาสนาของประชาชนอำเภอกงหรา ปี 2560

ตำบล

ศาสนสถาน

การนับถือศาสนา

วัด

มัสยิด

พุทธ

อิสลาม

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

กงหรา

2

0

4,394

100.00

0

0

ชะรัด

1

11

1,590

22.92

5,346

77.07

คลองเฉลิม

3

22

6,419

44.90

7,878

55.10

คลองทรายขาว

1

9

1,501

24.84

4,541

75.15

สมหวัง

2

0

4,369

99.77

10

0.22

รวม

9

48

18,273

50.69

17,775

49.31

อาชีพ และเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ประมาณร้อยละ 87 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา สวนผลไม้ สวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ สภาวะทางเศรษฐกิจของประชาชนส่วนใหญ่ มีฐานะปานกลาง