โรงพยาบาลกงหรา

สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอกงหรา มี อสม. ปฏิบัติงานทั้งหมด 778 คน มีอัตราส่วนความรับผิดชอบหลังคาเรือนเฉลี่ย 1 : 12 ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 9
แสดงจำนวน อสม. และอัตราส่วนความรับผิดชอบหลังคาเรือนจำแนกรายสถานบริการ

ตำบล

สถานบริการ

 

จำนวน

หมู่บ้าน

 

จำนวน

หลังคาเรือน

จำนวน

อสม.

อัตราส่วน

ความรับผิดชอบหลังคาเรือน

กงหรา

สอ.บ้านกงหราใหม่

7

1,183

96

1 : 12

 

รวม

7

1,183

96

1 : 12

ชะรัด

สอ.บ้านชะรัด

6

1,085

106

1 : 10

 

สอ.บ้านหัวหรั่ง

3

618

76

1 : 8

 

รวม

9

1,703

182

1 : 9

คลองเฉลิม

สอ.บ้านพูด

6

1,318

97

1 : 13

สอ.บ้านคู

5

1,256

81

1 : 15

สอ.บ้านโล๊ะจังกระ

3

784

68

1 : 11

รวม

14

3,358

245

1 : 14

คลองทรายขาว

สอ.บ้านท่าเหนาะ

3

610

53

1 : 11

รพ.กงหรา

5

940

91

1 : 10

รวม

8

1,550

144

1 : 85

สมหวัง

สอ.บ้านหวัง

2

505

47

1 : 11

 

สอ.บ้านพังกิ่ง

5

834

63

1 : 13

 

รวม

7

1,339

110

1 : 13

รวมทั้งอำเภอ

45

9,133

778

1 : 12

ที่มา: ข้อมูลครัวเรือนจากการสำรวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ในการให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลกงหรา จำแนกรายปีงบประมาณ พบว่า โรงพยาบาลกงหรา มีผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก (คนใหม่ในปี) เพิ่มขึ้นทุกปี จาก 13,401 ในปีงบประมาณ 2557 และเพิ่มขึ้นเป็น 16,060 และ 16,134 ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ตามลำดับส่วนในปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. - มิ.ย. 60) มีผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก (คนใหม่ในปี) 15,468 คน มีจำนวนครั้งในการให้บริการผู้ป่วยนอก 57,576 ครั้ง

ในการให้บริการผู้ป่วยของสถานบริการ (รพ.สต.) จำแนกรายปีงบประมาณ พบว่า รพ.สต. มีผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก (คนใหม่ในปี) เพิ่มขึ้นทุกปี จากจำนวน 20,236 คน ในปีงบประมาณ 2557 และเพิ่มขึ้นเป็น 27,668 และ 27,519 ในปีงบประมาณ 2558 และ 2559 ตามลำดับส่วนในปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. - มิ.ย .60) มีผู้รับบริการประเภทผู้ป่วยนอก (คนใหม่ในปี) 23,911 คน มีจำนวนครั้งในการให้บริการผู้ป่วยนอก 27,467 ครั้ง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก และการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยมากขึ้น ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10
แสดงการให้บริการผู้ป่วยนอกของ รพ.สต./รพ.กงหรา จำแนกรายปีงบประมาณ 2557- 2560

ปีงบประมาณ

ผู้ป่วยนอกของ รพ.

ผู้ป่วยนอกที่ รพ.สต.

คนใหม่ในปี

(คน)

มาสถานบริการ

(ครั้ง)

คนใหม่ในปี

(คน)

มาสถานบริการ

(ครั้ง)

2557

13,401

61,503

20,236

60,543

2558

16,060

62,194

27,668

70,235

2559

16,134

67,640

27,519

122,944

2560 (ต.ค.-มิ.ย.60)

15,468

57,576

23,911

93,999

ส่วนการให้บริการผู้ป่วยในตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 - 2559 พบว่า มีจำนวนผู้ป่วยใน 2,415 คน 2,127 คน และ 2,163 คน และปี 2560 (ตค. - มิ.ย. 60) 2,200 คน ตามลำดับ ส่วนจำนวนวันนอนของผู้ป่วยใน มีแนวโน้มลดลง ในปี 2558 และ 2559 เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยลดลง ซึ่งสัมพันธ์กับอัตราการครองเตียงที่ลดลง ในปี 2558 และ 2559 จากร้อยละ 43.69, 43.59 ตามลำดับ และอัตราการครองเตียงที่ลดลง ตามจำนวนผู้ป่วยในที่ลดลง และ ปี 2560 (ต.ค. - มิ.ย. 60) อัตราครองเตียงเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 56.72 จากจำนวนผู้ป่วยใน 2,200 คนดังตารางที่ 11