Image 1 Image 6 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

โรงพยาบาลกงหรา ยินดีให้บริการทุกท่าน
  ลำดับ
  รายละเอียด
  วันที่ประกาศ
  ดาวน์โหลด
  1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ post image
  21 มี.ค. 2567
  ดาวน์โหลด
  2
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทรายวัน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
  6 มี.ค. 2567
  ดาวน์โหลด
  3
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  28 เม.ย. 2566
  ดาวน์โหลด
More
More
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
599
ประกาศขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2566
2024-03-19
ดาวน์โหลด
597
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2565 (โรงพยาบาลกงหรา)
2023-02-27
ดาวน์โหลด
593
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาส 4)
2022-09-13
ดาวน์โหลด
596
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2565
2022-09-13
ดาวน์โหลด
595
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
2022-09-05
ดาวน์โหลด
594
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
2022-08-05
ดาวน์โหลด
574
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถ
2022-08-02
ดาวน์โหลด
576
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฐมภูมิและองค์รวม
2022-08-02
ดาวน์โหลด
565
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอนและปูพื้น SPC
2022-07-05
ดาวน์โหลด
548
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2565
2022-06-28
ดาวน์โหลด
553
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-06-28
ดาวน์โหลด
577
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง งานซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป
2022-06-16
ดาวน์โหลด
525
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (โรงพยาบาลกงหรา)
2022-06-15
ดาวน์โหลด
556
ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลโครงสร้างปล
2022-06-14
ดาวน์โหลด
547
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
2022-06-06
ดาวน์โหลด
559
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาจ้างทำไวนิล
2022-05-31
ดาวน์โหลด
560
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาซื้อวัสดุสำนักงาน 29,680 บาท
2022-05-26
ดาวน์โหลด
598
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-05-24
ดาวน์โหลด
558
บันทึกขอเผยแพร่แผนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปี ๒๕๖๕ (ปรับปรุงแผน)
2022-05-24
ดาวน์โหลด
546
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565
2022-05-06
ดาวน์โหลด
561
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์
2022-04-28
ดาวน์โหลด
564
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอรคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก
2022-03-28
ดาวน์โหลด
513
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565
2022-03-25
ดาวน์โหลด
557
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา เรื่อง(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื
2022-03-24
ดาวน์โหลด
506
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
2022-03-23
ดาวน์โหลด
510
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-03-15
ดาวน์โหลด
507
แผนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปี 2565 (ปรับปรุงแผน)
2022-03-11
ดาวน์โหลด
508
บันทึกขอเผยแพร่แผนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปี 2565 (ปรับปรุงแผน)
2022-03-11
ดาวน์โหลด
509
หนังสืออนุมัติแผนเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ปี 2565 (ปรับปรุงแผน)
2022-03-11
ดาวน์โหลด
512
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
2022-03-08
ดาวน์โหลด
511
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2565
2022-02-08
ดาวน์โหลด
555
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (วิธีคัดเลือก)
2022-02-01
ดาวน์โหลด
563
ประกาศโรงพยาบาลกงหรา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ งบค่าเสื่อม
2022-01-28
ดาวน์โหลด
494
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2022-01-20
ดาวน์โหลด
562
เผยแพร่แผนงบค่าบริการทางการแพทย์วที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปี ๒๕๖๕
2022-01-03
ดาวน์โหลด
479
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564
2021-12-29
ดาวน์โหลด
551
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2021-12-28
ดาวน์โหลด
534
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 2 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-12-24
ดาวน์โหลด
474
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65
2021-12-17
ดาวน์โหลด
476
แผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2565
2021-12-17
ดาวน์โหลด
477
แผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
2021-12-17
ดาวน์โหลด
481
ขออนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2565
2021-12-17
ดาวน์โหลด
482
ขออนุมัติแผนจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2565
2021-12-17
ดาวน์โหลด
483
หนังสืออนุมัติแผนเงินนอกงบประมาณ ปี 2565
2021-12-17
ดาวน์โหลด
486
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
2021-12-17
ดาวน์โหลด
487
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
2021-12-17
ดาวน์โหลด
480
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
2021-12-15
ดาวน์โหลด
478
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564
2021-11-08
ดาวน์โหลด
475
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้
2021-10-29
ดาวน์โหลด
485
คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
2021-09-27
ดาวน์โหลด
419
ขออนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ปรับแผน)
2021-09-16
ดาวน์โหลด
467
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 4 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2021-09-08
ดาวน์โหลด
418
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 64 (รอบ 12 เดือน)
2021-09-01
ดาวน์โหลด
423
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564
2021-09-01
ดาวน์โหลด
424
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564
2021-09-01
ดาวน์โหลด
417
ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย สิงหาคม 2564
2021-08-24
ดาวน์โหลด
422
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
2021-08-03
ดาวน์โหลด
415
อนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ปรับแผน)
2021-07-17
ดาวน์โหลด
420
อนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ปรับแผน)
2021-07-16
ดาวน์โหลด
421
อนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔(ปรับแผน)
2021-07-16
ดาวน์โหลด
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
362
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2624-01-20
ดาวน์โหลด
531
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-11-19
ดาวน์โหลด
539
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 4 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-18
ดาวน์โหลด
540
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 2 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-07
ดาวน์โหลด
538
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 7 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-02-03
ดาวน์โหลด
537
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 2 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565-01-26
ดาวน์โหลด
536
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 10 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-30
ดาวน์โหลด
535
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 2 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-12-24
ดาวน์โหลด
533
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 9 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-30
ดาวน์โหลด
532
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-19
ดาวน์โหลด
530
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 8 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-11-17
ดาวน์โหลด
529
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 6 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-10-28
ดาวน์โหลด
472
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-09-27
ดาวน์โหลด
473
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเวชภัณฑ์มิใช่ยา(วัสดุเภสัชกรรม) จำนวน 1 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-09-27
ดาวน์โหลด
471
ประกาศผู้ชนะเสนอราคายา จำนวน 3 บริษัทโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2564-09-23
ดาวน์โหลด
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
More
Files ID
ชื่อไฟล์
วันที่ประกาศ
ดาวน์โหลด
More
More
More

กิจกรรมในรั้วโรงพยาบาลกงหรา

image 3

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งที่ 28

กำลังปรับปรุง

More

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมทางไกล Video Conferrance

พยากรณ์อากาศ

สติถิผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับ 8 สิงหาคม 2559