โรงพยาบาลกงหรา

 

ปัจจุบันอำเภอกงหรา ประกอบด้วย ตำบล 5 ตำบล คือ ตำบลกงหรา ตำบลชะรัด ตำบลคลองเฉลิม ตำบลคลองทรายขาว และตำบลสมหวัง

ภาพแผนที่อำเภอกงหรา

สภาพทางภูมิศาสตร์
อำเภอกงหรา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาลักษณะคล้ายกระทะ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่า ร้อยละ 40 ที่ราบธรรมดา ร้อยละ 40 และที่ราบลุ่ม ร้อยละ 20 ด้านทิศตะวันตกของอำเภอ คือ เทือกเขาบรรทัด อันเป็นแหล่งกำเนิดสายน้ำสายที่สำคัญในจังหวัดพัทลุง เช่น คลองหวะหลัง คลองทรายขาว คลองหลักสาม คลองบ้านพูด และมีน้ำตก อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง เช่น น้ำตกไพรวัลย์ น้ำตกมโนราห์ น้ำตกนกรำ น้ำตกโตนแพรทอง น้ำตกวังตอ ฯลฯ
สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการทำนา และทำสวนยาง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพทำสวนยางพารา สวนผลไม้ อันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของอำเภอกงหรา
สภาพภูมิอากาศ เป็นแบบร้อนชื้น มีฝนตกเกือบทั้งปี

อาณาเขต
ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  อำเภอศรีนครินทร์ และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้          ติดต่อกับ  อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อำเภอเขาชัยสน และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  เทือกเขาบรรทัด (อ.ย่านตาขาว อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง)