โรงพยาบาลกงหรา


ข้อมูลทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข(ต่อ)

สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในเขตอำเภอกงหรา เมื่อคิดตามอัตราส่วนต่อประชากรที่รับผิดชอบตามกรอบอัตรากำลัง (FTE) พบว่า ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข มีเพียงพอ
สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานประจำ รพ.สต. ซึ่ง รพ.สต.บ้านพูด มีการรับผิดชอบประชากรของเจ้าหน้าที่มากที่สุด (1 : 991) น้อยที่สุด คือ PCU รพ.กงหรา (1 : 381) โดยมีค่าเฉลี่ย
การรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ต่อประชากรทั้งหมด เท่ากับ 1 : 680 ดังตารางที่ 8

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนการรับผิดชอบประชากรของเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

 

สถานบริการ

จำนวน จนท.ที่ปฏิบัติงานจริง

จำนวน

หมู่บ้าน

จำนวน

หลังคา

เรือน

ประชากร

อัตราการรับผิดชอบ ปชช.ต่อ จนท.

ชาย

หญิง

รวม

รพ.สต.บ้านพูด

6

6

1,318

2,948

3,000

5,948

1:991

รพ.สต.บ้านคู

7

5

1,256

2,726

2,766

5,492

1:784

รพ.สต.บ้านโล๊ะจังกระ

4

3

784

1,424

1,433

2,857

1:714

รพ.สต.บ้านชะรัด

6

6

1,085

2,406

2,463

4,869

1:811

รพ.สต.บ้านพังกิ่ง

4

6

834

1,406

1,519

2,925

1:731

รพ.สต.บ้านหัวหรั่ง

4

3

618

1,011

1,056

2,067

1:516

รพ.สต.บ้านหวัง

4

2

505

690

764

1,454

1:363

รพ.สต.กงหราใหม่

6

7

1,183

2,222

2,172

4,394

1:732

รพ.สต.บ้านท่าเหนาะ

4

3

610

1,472

1,522

2,994

1:748

  PCU รพ.กงหรา

8

5

940

1,508

1,540

3,048

1:381

รวมทั้งหมด

53

45

9,133

17,813

18,235

36,048

1:680

ที่มา: ข้อมูลประชากรจากการสำรวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อำเภอกงหรา มี อสม. ปฏิบัติงานทั้งหมด 778 คน มีอัตราส่วนความรับผิดชอบหลังคาเรือนเฉลี่ย 1 : 12 ดังตารางที่ 9

ตารางที่ 3  แสดงจำนวน อสม. และอัตราส่วนความรับผิดชอบหลังคาเรือนจำแนกรายสถานบริการ

ตำบล

สถานบริการ

 

จำนวน

หมู่บ้าน

 

จำนวน

หลังคาเรือน

จำนวน

อสม.

อัตราส่วน

ความรับผิดชอบหลังคาเรือน

กงหรา

สอ.บ้านกงหราใหม่

7

1,183

96

1 : 12

 

รวม

7

1,183

96

1 : 12

ชะรัด

สอ.บ้านชะรัด

6

1,085

106

1 : 10

 

สอ.บ้านหัวหรั่ง

3

618

76

1 : 8

 

รวม

9

1,703

182

1 : 9

คลองเฉลิม

สอ.บ้านพูด

6

1,318

97

1 : 13

สอ.บ้านคู

5

1,256

81

1 : 15

สอ.บ้านโล๊ะจังกระ

3

784

68

1 : 11

รวม

14

3,358

245

1 : 14

คลองทรายขาว

สอ.บ้านท่าเหนาะ

3

610

53

1 : 11

รพ.กงหรา

5

940

91

1 : 10

รวม

8

1,550

144

1 : 85

สมหวัง

สอ.บ้านหวัง

2

505

47

1 : 11

 

สอ.บ้านพังกิ่ง

5

834

63

1 : 13

 

รวม

7

1,339

110

1 : 13

รวมทั้งอำเภอ

45

9,133

778

1 : 12

ที่มา: ข้อมูลครัวเรือนจากการสำรวจ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560